وبینار تو 2 ماه باقیمانده دفترچه عمومیتو دریاب

در این وبینار مشاوره ای اقداماتی که نیاز است در دو ماه آخر انجام شود و اینکه چه کارهایی را نیازی نیست انجام شود با شما داوطلبین عزیز مطرح می شود. برای اینکه بتوانید بهترین نتیجه را در دفترچه عمومی بگیرید، اساتید سناریوهای مختلف را با شما مرور کرده اند و با توجه به شرایط مختلف پیشنهادات مختلفی به شما ارائه داده اند.