با مربی رتبه شو

با مربی رتبه شو

-استعداد تحصیلی؛ چیستی و چرایی …

-راست‌مغز هستم یا چپ‌مغز؟!

-دو جبهه مستقل استعداد تحصیلی؛

کمی و کیفی-تست خودسنجی با چالش‌های واقعی!

-نقشه راه موفقیت استعداد تحصیلی

-درصدها، منابع، برنامه‌ریزی معیار

“این وبینار، یک کلاس درس واقعی است”