اعضای گروه

محمد وکیلی

بنیانگذار و عضو هئیت علمی سایت

هوشمند مهدوی

مدیر و عضو هئیت علمی سایت

علیرضا فرهادیه

مدیر اجرایی

بهروز نوری

پشتیبانی فنی وبسایت

وحید فاتحی

طراح گرافیست

فهیمه تقی زاده

روابط عمومی و فروش

محبوبه شاکری

بنیانگذار و عضو هئیت علمی سایت

لاله سعیدی

فروش

زهرا اسمعیلی

تولید محتوا

هاله تجریشی

ناظر سایت