×

جدیدترین نوشته ها

رمز خود را فراموش کرده اید ؟

ساخت حساب کاربری

فایل نوبرانه داده های آماری (سری دوم)

7,000 تومان

توضیحات

فایل نوبرانه داده های آماری (ویژه فنی و مهندسی)

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺆاﻻت ﻛﺎر ﺑﺎ داده های آماری آزﻣﻮن کنکور دﻛﺘﺮي در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺳﺮي دوم :ﺳﺆاﻻت ﮔﺮوه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ﻓﻨﻲ – ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻛﺸﺎورزي و زﺑﺎن

نوبرانه  داده های آماری ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده برای :

داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن دﻛﺘﺮي وزارت ﻋﻠﻮم – ﺑﻬﺪاﺷﺖ

داوﻃﻠﺒﺎن آزﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ

 

گرد آوری شده توسط :محمد وکیلی و هادی مسیح خواه

 

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of
بالا